نمونه مسطر چلیپا

نمونه مسطر چلیپا

1-  طول تمام سطرها با هم مساوی است.

2- در چلیپا زاویه خطوط سطر نسبت به طول ، 45 درجه است.

3- مصرع دوم و چهارم دقیقا از زیر مصرعهای بالایی خود و در یک راستا، نسبت به طول صفحه شروع می شوند.

4- فاصله بین سطر  دو مصرع هر بیت حدود 12 تا 15 نقطه باشد و فاصله دو بیت از هم، با توجه به تناسب ترکیب، کمی بیشتر باشد.

5- حدود یک سوم اول مصرع دوم با یک سوم آخر مصرع سوم زیر هم قرار می گیرند و به بیانی این دو مصرع به اندازه یک سوم، فصل مشترک دارند. (در بعضی ترکیبها، زاویه 45 درجه سطرها می تواند کمی بیشتر یا کمتر شود؛ در این صورت فصل مشترک مصرع دوم و سوم بین صفر و یک سوم خواهد بود.)

6- طول بیت بیت 1/5 تا 2 برابر ارتفاع تقریبی بیت است. (در محاسبه ارتفاع بیت، باید ارتقاع بیت نوشته شده را حساب کرد نه ارتفاع دو سطر بیت را.)

7- ارتفاع چلیپا دو برابر قاعده آن است و هر چه طول سطرها بیشتر باشد، فاصله بین آنها نیز کمی بیشتر می شود.

8- در کل، مسطر از نظر طولی، کمی پایین تر از وسط و از نظر عرضی، کمی به سمت چپ متمایل است. (برای اینکه نوشته در وسط صفحه قرار گیرد.)

با استفاده از کتاب «نگاهی به ترکیب در نستعلیق» تألیف استاد امیر فلسفی

/ 0 نظر / 40 بازدید