انواع کشیده ها در خط نستعلیق

 

انواع کشیده ها در نستعلیق:

 

1- کشیده های حقیقی

 

2- کشیده های مجازی

 

3- کشیده های منفرد

 

4- کشیده های متصل

 

5- کشیده های تخت

 

6- نیم کشیده های تخت

 

7- کشیده های کمانی

 

8- کشیده های هم جوار

 

9- کشیده های روی هم

10- کشیده های مکمل

11- کشیده های متروک

 

 

 

همچنین در بحث کشیده ها درخوشنویسی نستعلیق، باید در مورد سرفصلهای زیر نیز بدانید:

 

* زیباترین کشیده ها

 

* کشیده های اصلی در قطعات مختلف

 

* کشیده های نازیبا

 

* کشیده های نادرست

 

* اندازه کشیده ها

 

* کرسی کشیده ها

 

* قلم گذاری کشیده ها

 

* گودی و آبخور کشیده ها

 

* اولویت و انتخاب و نقش کشیده ها

 

* تعداد کشیده ها در قطعات مختلف

کشیده های حقیقی

حروفی که هم به تنهایی و هم در اتصال به حروف دیگر، به صورت کشیده نوشته می شوند. کشیده های حقیقی زیباترین کشیده ها هستند و شامل:

ب، پ، ت، ث، ک، گ، ف (به صورت منفرد و یا در آخر کلمه)

س، ش، و ی (معکوس)


نکات:

* حروف ب، پ، ت، ث، ن، ی وقتی وسط کلمه باشند کشیده مجازی محسوب می شوند.

* حروف ب، پ، ت، ث، ن، ی را نباید در اول کلمه کشید.

* ف در اول و وسط کلمه، کشیده مجازی است.

 

کشیده های مجازی

کشیده های مجازی هرگز بصورت منفرد به کار نمی روند.

1- اگر کشیده های حقیقی در جایی بجز آخر کلمه یا منفرد به کار رود، کشیده مجازی محسوب می شود.

2- حروف زیر برای زیبا شدن، در اتصال به حروف دیگر کشیده می شود:

ج، چ، ح، خ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، م، ه

 

کشیده های تخت

حروف: ب، پ، ت، ث، ف، ک، گ، ی معکوس  کشیده های تخت محسوب می شوند.

*‌ کشیده های تخت باید 7 نقطه یا بیشتر از آن طول داشته باشند.

* گودی کشیده های تخت کمتر از یک نقطه است.

* در سطرهای طولانی نثر و کتابت بهتر است از کشیده های تخت استفاده نشود؛ (می توان در این شرایط از کشیده های کمانی استفاده کرد.) زیرا با فاصله هایی که ایجاد می کند انسجام سطر را دچار خلل می کند.

* در ترکیب شعر و سطرهای کوتاه، می توان از کشیده های تخت استفاده کرد.

* کشیده های تخت بیشتر از 11 نقطه، بهتر است در حالت معمولی به کار نرود و فقط در کتیبه نویسی و قصارنویسی استفاده شود.

* ی معکوس در حالت 7 نقطه ای کمتر به کار می رود و بیشتر از ی معکوس 9 تا 11 نقطه ای استفاده می شود.(در کتابت نثر برعکس است؛ یعنی اندازه 7 نقطه ای به ندرت استفاده می شود و اندازه های 9 تا 11 نقطه ای بهتر است استفاده نشود.)

 

کشیده های نادرست
در نستعلیق، کشیدن بعضی حروف اشتباه است:

1- حروف ک - گ - ل در هیچ کلمه ای کشیده نمی شوند. (بجز ک و گ در پایان کلمه که همان کشش ب است)

2- حروف ب - پ - ت - ث - ن - ی در اول کلمه کشیده نمی شوند.

3- حرف م در اول کلمه کشیده نمی شود. (به ندرت در اتصال به الف و دال استفاده شده است)

4- اگر این حروف در آخر کلمه باشند نباید قبل از آنها حرف کشیده ای باشد:

ب - پ - ت - ث - ج - چ - خ - ح - ص- ض- ط- ظ- ف- ق- ک- گ- ی

5- کشیده های متصل به واو یا قاف آخر اشتباه است.

6- وقتی حروف ع - غ - ط - ف - ق در وسط کلمه باشند، در صورتی می توان حرف قبل از این حروف را کشیده نوشت که حرف بعد از آنها به طرف پایین باشد. مثال: کشیدن ف در فقدان اشتباه است زیرا دال به سوی بالا می رود. اما کشیدن س در سفر درست است زیرا حرف ر به سمت پایین حرکت می کند.

7- بین چشم و دندانه حروف ص - ض نمی توان کشیده ای قرار داد.

8- بین دندانه های س - ش نمی توان کشیده ای در نظر گرفت. س و ش هنگام کشیده شدن هیج دندانه ای ندارند.

9- حرف «ی» در اتصال به «ن» آخر کشیده نمی شود.

10- دو حرف چسبیده به هم نمی توانند کشیده شوند مگر بینشان یک حرف دیگر قرار گیرد. که در آنصورت بهتر است یکی از کشیده ها کشیده کامل نباشد. مثال: کشیدن حروف «س» و «ت» در است اشتباه است.

/ 0 نظر / 65 بازدید